Nobody-Child

De stichting Nobody’s Child geeft financiële ondersteuning aan het Good Shepherd Convent in Negombo, Sri Lanka.

Het Good Shepherd Convent Nisaladiya Sevena in de oude stad van Negombo, ongeveer 35 km ten noorden van de hoofdstad Colombo in Sri Lanka, herbergt een kindertehuis waar zo’n 30 meisjes wonen. Het verleden van de meisjes is getekend door verwaarlozing, mishandelen en misbruik. De zusters in het klooster geven hen een liefdevolle verzorging. De meisjes ontvangen vaak voor het eerst in hun leven onderwijs. De werkgroep Nobody’s Child wil zorg dragen voor de continuïteit van het onderwijs aan de meisjes. Onderwijs vergroot de kans op volwaardige terugkeer in de samenleving. Zuster Jinali Fernando staat aan het hoofd van het klooster en onderhoudt contact met de werkgroep. De leden van de werkgroep bezoeken regelmatig, op eigen kosten, het klooster waardoor het mogelijk is toezicht te houden op de bestedingen.

De Schuilplaats

Stichting De Schuilplaats stelt zich ten doel het ondersteunen en begeleiden van dak- en thuislozen en overige inwoners van de gemeente Sùdwest Fryslân die zich aan de rand van de samenleving bevinden. De Schuilplaats heeft een interkerkelijk karakter, waarbij het uitdragen van het Evangelie centraal staat.

De vrijwilligers van stichting De Schuilplaats zetten zich, samen met de oprichter Jan Brandsma, in voor de meest kwetsbare groepen mensen in Sneek en omgeving. Het gaat dan om thuis- en daklozen, verslaafden, eenzamen, asielzoekers en mensen met een psychiatrische achtergrond en dergelijke. Twee maal per week wordt aan deze groep mensen, meestal zo’n 40 gasten, een complete warme maaltijd verstrekt. Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden in praktische zaken, zoals kleine klusjes, het invullen van formulieren maar natuurlijk ook een arm om de schouder en een luisterend oor.

De Loodsboot

In de loodsboot te Sneek wordt maandelijks een laagdrempelige kerkdienst verzorgt. Bovendien ligt de loodsboot  zomers afgemeerd  aan het starteiland in het Sneekermeer.

Gedurende de vakantieperiode wordt er elke zondag een kerkdienst gehouden in de loodsboot. Deze kerkdiensten worden vaak door tientallen mensen bezocht.

Voedselbank Sneek / Wijmbritseradeel

Het doel van de voedselbank is de verspilling van voedsel te voorkomen en het bestrijden van armoede.

De voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel (dat op het punt staat om vernietigd te worden) en vraag huishoudens die het voedsel nodig hebben) wordt op deze manier bij elkaar gebracht; een echte bank dus! Op 13 mei 2011 heeft de voedselbank Sneek-Wymbritseradeel haar eerste voedselpakketten kunnen uitreiken. Het werkterrein van de voedselbank is het gebied van de voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradeel.

De Trijntje Beimers Stichting

Tryntsje Beimers werd in 1922 geboren in het Friese dorp Sint Annaparochie. Op haar vijftiende volgde ze haar roeping tot het missiewerk.

Ze volgde een opleiding in de verpleging en aan de Bijbelschool in Doorn. In 1953 begon ze haar reis naar het huidige Tanzania. Ze besloot daar een kinderhuis op te richten. Sinds 2004 is de Stichting Trijntje Beimers nauw betrokken bij het werk op de missieposten in Kilangala en Kantembo, waar naast het kinderhuis ook andere projecten werden ontwikkeld, zoals gezondheidszorg, een basisschool, evangeliesatie en een landbouwproject. Er ontstonden nauwe contacten met het Zeister Zendings genootschap (ZZg) die sinds 2013 het voortouw neemt in het werk en de contacten met Tanzania.

Samen Bouwen

Samen Bouwen is een jeugdproject  uitgaande van de Nieuw-Apostolische Kerk.

Een groep jongeren uit deze kerk heeft zich in de zomer 2015 ingezet voor en geholpen bij het renoveren en opnieuw schilderen van twee kerkgebouwen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Suriname.

Beautiful Kidz Namibia

In de achterstandswijk Katutura en het dorp Ovitoto wordt door de organisatie Beautiful Kidz Namibia hulp geboden aan kinderen in nood.

Onderwijs staat centraal! De leefomstandigheden zijn ronduit schokkend. In drie van de vier gezinnen is er onvoldoende voedsel. Juist kinderen, die het meest kwetsbaar zijn, worden van deze omstandigheden gemakkelijk slachtoffers.
Begin 2014 is het dagverzorgingscentrum van het Otjiruze Children Fund in Ovitoto overgenomen. Dit centrum is in 2007 opgericht door Sanne-Minke Tijtsma uit Workum. Het dagopvangcentrum geeft dagelijks onderdak aan meer dan 70 kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Deze kinderen wonen in Ovitoto en krijgen op het centrum, wat gerund wordt door een topteam van Namibische vrouwen, de nodige liefde, aandacht en structuur in het dagelijks leven. Zo krijgen de kinderen onder andere (Engelse) les, huiswerkbegeleiding en leren ze lezen. Daarnasst krijgen de kinderen een maaltijd aangeboden en is er speciale aandacht voor hygiëne.

GIRO 555 – Help slachtoffers hongersnood 2017

Begin 2017 kwamen steeds meer alarmerende berichten uit delen van Afrika en Jemen.

Ruim 20 miljoen mensen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen liepen het risico binnen 6 maanden aan honger te sterven, waaronder bijna 1,5 miljoen zeer ernstig ondervoede kinderen.
Giro 555 startte op 6 maart de Nationale Actie ‘Help slachtoffers hongersnood’, met op 29 maart een Nationale Actiedag in samenwerking met NPO, met actiejournaals op radio en televisie. Het Fries Mannen Ensemble doneerde een bedrag aan deze actie die op 31 augustus 2017 werd afgesloten met een opbrengst van ruim 35 miljoen euro.

SOMAR dagbesteding Sneek

Somar is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke, en/of ren lichamelijke beperking, een somatische of psychische problematiek.

Somar biedt mensen een ontspannende, passende en zinvolle werkplek met professionele begeleiding. Somar is onderdeel van Hjem logeren en wonen.

World Servants – bouwen aan verandering

Actiegroep Workum – Koudum bouwt met World Servants aan verandering. World Servants wil mensen enthousiast maken om iets voor een ander te betekenen.
In de zomer van 2018 gaat een groep jongeren uit Workum en Koudum met World Servants bouwen aan verandering in Ghana, Sierra Leone, Malawi en Myanmar. Ze gaan bouwen aan verandering om mensern die het minder hebben dan zij te helpen zodat ze een betere toekomst tegemoet gaan.
Jaarlijks werken zo’n 800 vrijwilligers mee in een ontwikkelingsproject. Ze bouwen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika mee aan bijvoorbeeld een school of een kliniek. Daardoor verandert niet alleen het leven van de mensen daar, maar ook de jongeren zelf veranderen. Dat noemt World Servants bouwen aan verandering.

Jongerenreis Hervormde Kerk Zuidwolde

Een groep jongeren van de Hervormde Kerk Zuidwolde onderneemt eind 2018 een reis naar India. Ze gaan de bevolking daar ondersteunen onder andere door kleding uit te delen aan armen.  Ook gaan ze mensen helpen zelfvoorzienend te worden. Ze gaan daar bovendien koken voor weeskinderen en weduwen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wilt u meer weten of een CD bestellen?
Neem dan gerust 
contact met ons op.